0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1393/10/19
  • محل سکونت : مازندران .ساری
لیسانس ادبیات ...عکاسی رااموزش دیدم در حوزه هنری ساری .یکسال جدی فعالیت میکنم ...چندباردرجشنواره ها رتبه کسب کردم